REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HER-HER.EU

I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym HER-HER.EU (zwanym dalej Sklepem) zlokalizowanym pod adresem www.her-her.eu
 • Właścicielem Sklepu jest Her Karolina Ławicka – z siedzibą przy ul. Klonowa 17, NIP: 7772600353, adres e-mail: office@her-her.eu.
 • Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 • W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym nazywamy „Klientem”.
 • Zakup towarów w Sklepie może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 • Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

II. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • HER: Sklep internetowy zlokalizowany pod adresem www.her-her.eu
 • Regulamin: niniejszy regulamin, dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego HER-HER.EU.
 • Sprzedawca: Her Karolina Ławicka – z siedzibą przy ul. Klonowa 17, 62-002 Suchy Las, NIP: 7772600353, REGON: 38404288300000. Właściciel Sklepu internetowego Her Karolina Ławicka dokonuje za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Klient: osoba fizyczna, osoba prywatna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Her Karolina Ławicka.
 • Strony: Sprzedawca i Klient.
 • Towar: dostępny asortyment oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym Her Karolina Ławicka.
 • Cena: wyrażona w polskiej walucie (PLN), zawiera podatek (kwota brutto). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 • Umowa: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Stronami w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego HER-HER.EU.
 • Dane osobowe: dane Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj).
 • Koszyk: elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego HER-HER.EU, za pomocą którego Klient dokonuje zakupu Towarów.
 • Zamówienie – należy przez to rozumieć czynność prawną (zawarcie umowy kupna-sprzedaży) dokonywaną przy użyciu Koszyka, w czasie, której Klient wyraża chęć kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
 • Realizacji Zamówienia: czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta.
 • Dostawa: rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika (np. firmy kurierskiej) oraz kosztów tej usługi.
 • Koszt dostawy: opłata za Dostawę Towaru do Klienta określona poprzez czas i koszty dostawy w Sklepie internetowym HER-HER.EU.
 • Płatności: czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie wskazanej Ceny Towarów i Kosztów dostawy.
 • Dowód zakupu: należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem np. w formie rachunku, faktury lub potwierdzenia dokonania Płatności.
 • Adres pocztowy: imię i nazwisko bądź nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulicę: ulica, numer budynku, numer lokalu bądź mieszkania; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości, numer nieruchomości, kod pocztowy i miejscowość).
 • Dane kontaktowe / Adres reklamacyjny:
  Her Karolina Ławicka
  ul. Klonowa 17, 62-002 Suchy Las
  e-mail: office@her-her.eu

III. Korzystanie ze sklepu internetowego i zamówienia

 • Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 • Sklep internetowy HER-HER.EU może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego w szczególnych przypadkach, takich jak: podanie w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym danych niezgodnych z prawdą, bądź też, kiedy dane są niepełne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich. Ponadto w przypadku dopuszczenia się innego zachowania, które może zostać uznane przez Sprzedawcę za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, obrażające dobre obyczaje lub godzą dobre imię Sprzedawcy.
 • Zamówienia w Sklepie można składać poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu. Aby zamówić Towar należy dokonać wyboru rodzaju towaru i jego ilości, poprzez dodanie go do Koszyka, a następnie po sprawdzeniu czy wybrane towary i ich ilości są zgodne z wolą Klienta kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Zamówienia można składać wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@her-her.eu. W wiadomości muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa towaru, kod produktu, ilość, dane do wysyłki (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).
 • Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 • Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.
 • Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
 • Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
  • zamówione produkty,
  • sposób dostawy (firma kurierska, paczkomaty),
  • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu
 • Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 • Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest niezwłocznie, w przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sklepu.
 • Klient dokonując zakupu zobowiązany jest opłacić jego wartość w momencie składania zamówienia przy pomocy Przelewy24 lub w momencie dostawy towaru przez dostawcę w przypadku opcji płatność za pobraniem.
 • Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w pkt. III.1 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.
 • W przypadkach, gdy Sprzedający nie ma możliwości wysłania Towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do wysłania Towaru zastępczego za tą samą cenę, wybranego przez Klienta lub zwrotu płatności za Towar oraz przesyłkę, informując uprzednio o tym Klienta drogą elektroniczną.
 • Sklep prowadzi działalność na terenie Unii Europejskiej.

IV. Dostawa i płatności

 • Klient może dokonać płatności poprzez system Przelewy24, kartą lub za pobraniem.

  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

 • Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczkomatów Inpost oraz poczty.
 • Zamówione Towary dostarczone są zgodnie z regulaminem Dostawcy.
 • Towar wysyłany jest do Klienta przez Sprzedającego w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 • Klient pokrywa całkowity koszt dostawy.
 • Towar wysyłamy do Polski.
 • Zamówienia są realizowane i dostarczane w dni robocze. Cena przesyłki jest uzależniona od formy płatności, kraju dostarczenia oraz od wartości zamówienia.

V. Reklamacje

 • W przypadku niezgodności Towaru z umową, Klient zobowiązuje się do kontaktu ze Sprzedającym w ciągu 7 dni od momentu stwierdzenia wady poprzez powiadomienie Sprzedającego wysyłając informację na adres e-mail office@her-her.eu
 • W reklamacji Klient powinien podać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, datę stwierdzenia wady, podać opis reklamowanego Towaru oraz jednoznaczny opis jego niezgodności z Umową.
 • Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 30 dni od odbioru Towaru.
 • Reklamacje związane z zakupionym Towarem rozpatrywane będą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 • Koszty transportu związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Klient.
 • HER Karolina Ławicka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Her Karolina Ławicka – z siedzibą przy ul. Klonowa 17, 62-002 Suchy Las, NIP: 7772600353, lub na adres e-mail: office@her-her.eu
 • HER Karolina Ławicka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

VI. Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail office@her-her.eu.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bezpośrednie koszty zwrotu towarów z tytułu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towarów ponosi Klient (art. 34 ust. 2).
 • Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania, musi posiadać oryginalne metki.
 • Tylko zwrot do którego dołączony jest paragon będzie rozpatrywany.
 • Jeżeli Klient decyduje na odstąpieniu od umowy i zwraca zakupiony produkt, sprzedający ma obowiązek zwrócić należność w ciągu 14 dni od jego otrzymania
 • Zwrotu można dokonać z wykorzystaniem opcji aPaczka ProReturns. Koszt wysyłki zwrotu wynosi 14 zł (wysyłka kurierem) i zostanie odliczony od kwoty zwrotu opłaconego zamówienia.

VII. Dane osobowe i polityka prywatności

 • Administratorem danych jest firma Her Karolina Ławicka – z siedzibą przy ul. Klonowa 17, 62-002 Suchy Las, NIP: 7772600353
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta, w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży, dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu, dla potrzeb marketingowych, w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.
 • Podanie danych osobowych przez klienta mają charakter dobrowolny, aczkolwiek jest to niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży.
 • Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.
 • Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 • Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 • Szczegóły dotyczące polityki prywatności oraz polityki plików cookies są opisane
  w zakładce Sklepu internetowego ‘Polityka prywatności’.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu internetowego.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów bez względu na formę złożenia zamówienia.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).